Evaluari active

„Un mod firesc de abordare”

 

Evaluările sunt realizate de evaluatori autorizați ANEVAR conform Legii 99/2013 pentru aprobarea OG 24/30 august 2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

Evaluările activelor sunt realizate prin rapoarte de evaluare prin care se determină de regulă valoarea unui activ, în funcție de tipul și scopul evaluării.

Evaluarea proprietăților imobiliare, bunurilor mobile  și afacerilor

In general se intocmesc rapoarte de evaluare pentru:

 • Evaluare in scopul informarii, tranzactionarii sau determinarii chiriei obtenabile
 • Evaluare pentru garantare imprumuturi, credite sau in vederea eșalonarii datoriilor catre ANAF conform Codului de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015 si Ordinul nr. 90/2016, actualizate.
 • Evaluare si reevaluare pentru determinarea taxei locale
 • Evaluare pentru raportare financiara si stabilirea valorii juste-echitabile
 • Evaluare pentru fuziuni, diviziuni, cesionari si aport de capital social al societatilor
 • Evaluare pentru reorganizare, insolvență,lichidare in cazuri de insolventa
 • Evaluare pentru stabilirea valorii de piata in vederea executări silite
 • Evaluare pentru asigurarea bunurilor mobile si imobile.
 • Evaluare pentru rezolvarea litigiilor si mediere intre parti
 • Evaluare pentru expropriere in cauza de utilitate publica
 • Evaluare pentru stabilirea valorii marfurilor in vama
 • Evaluare pentru stabilirea valorii speciale de investitie conform stadiului de executie – investitii in curs
 • Evaluarea pentru stabilirea randamentului pentru investitii.
 • Evaluare pentru determinarea valorii impozabile in scopul impozitarii cladirilor din proprietatea persoanelor fizice si juridice – nerezidentiale, rezidentiale si mixte.

Conform Codului Fiscal, incepand din 31.12.2015, daca nu se reevalueaza o cladire nerezidentiala, rezidentiala sau mixta din patrimoniul unei persoane juridice si fizice, o data la cel putin 3 ani, procentul impozitului local  aplicat asupra valorii impozabile a cladirii creste semnificativ (5%).

Pentru activele din patrimoniul entitatilor publice: Reevaluarea/evaluarea imobilizarilor corporale – active de natura mijloacelor din patrimoniului entităților publice în scopul determinării valorii depiață juste-echitabile pentru raportare financiară având în vedere OG81/2003 și OMFP 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice prin care activele fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, (…) de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.

Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste. Coform prevederilor art.1, alin.(4) din anexa la Ordinul 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice: “Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare, cel putin o data la 3 ani…”

Studii de piață  în scopul fundamentării deciziilor

Prețuri de transfer-raport examinare aoportunității achiziției unui activ;

Rapoarte due diligence pentru active – informații, analize, verificări și opinii;

Studii de piață privind determinarea veniturilor obtenabile în scopul exploatării-valorificării activelor (închirieri, concesiuni, dare în folosință gratuită, parteneriate publice-private, asocieri în participațiune, etc)