Administrarea si gestionarea activelor

„Un mod firesc de abordare”

Asistență tehnică privind organizarea și efectuarea inventarierii

Inventarierea faptică a stocurilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar și realizarea unei baze de date care să cuprindă date tehnice și economice, imagini și alte caracteristici ale activelor care pot fi realizate la orice dată pentru diverse scopuri;

Inventarierea imobilelor cu referință geospațială, determinarea amplasamentelor fiind realizată cadastral în coordonate STEREO 1970, având învedere evidențele OCPI sau locale, baza de date putând fi accesată fără cunostințe tehnice de specialitate;

Inventarierea patrimoniului conform O.M.F.P 2861/2009,privind aprobarea Normelor privindo rganizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

Asistență tehnică privind gestionarea activelor și investițiilor în curs

Identificarea, definirea şi recunoaşterea activelor cu privire la utilizare, clasificare, duratăde viață utilă, amortizare, pierderea din depreciere, costul, precum și valorile contabile sau reziduale.

Clasificarea, gruparea și încadrarea activelor în categorii de interes sau conturi contabile;

Declasarea, gruparea, încadrarea și amortizarea mijloacelor fixe corporale și necorporale conform catalogului pentru clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr. 2139/2004 și conform legii 15/1994 actualizată;

Organizarea contabilității investițiilor în curs pe conturia nalitice a obiectivelor de investiții;

Analiza și reevaluare a investițiilor, recepții parțiale sau finale și imobilizarea activelor;

Determinarea valorilor de inventar ale activelor noi și actualizarea celor existente cu valoarea modernizărilor efectuate.

Asistență tehnică privind valorificarea și întreținerea activelor

Expertize tehnice și constatări pivind starea tehnică sau/și gradul de realizare a activelor.

Studii de piață și fundamentare privind valorificarea activelor prin închiriere, concesionare, folosință gratuită, etc;

Studii de fundamentare și piață privind realizarea, reabilitarea-modernizarea și/sau extinderea bunurilor destinate prestării și/sau operării unui serviciu public, în condițiile legii parteneriatului public- privat -233/2016.

Asistență tehnică privind casarea și/sau scoaterea din funcțiune a imobilizărilor

Elaborarea procedurilor și documentațiilor necesare scoaterii din folosință/casării;

Verificarea și evaluarea activelor propuse spre casare sau scoatere din folosință;

Asistență tehnică privind desfășurarea procedurii integrale conform legislației.

Actualizarea bunurilor din domeniul public și privat din patrimoniul entităților publice.

Inventarierea șianaliza bunurilor din domeniul public și privat din punct de vedere economic,juridic și tehnic;

Determinarea amplasamentelorbunurilor cu maximă precizie în coordonate STEREO 1970, conform informațiilor;

Asistență tehnicăprivind realizarea documentației specifice necesare modificării și completăriiinventarului bunurilor din domeniul public și privat.

pentru serviciile menționate mai sus se pot realiza cursuri de perfecționare la sediul beneficiarului.