PRACTICI DECIZIONALE

„Un mod firesc de abordare”

Servicii de asistență și instruire în elaborarea, implementarea și evaluarea Cadrului Comun de Autoevaluare (CAF) – Institutul European pentru Administrație Publică în scopul dezvoltării unor sisteme de management performante pentru entitate, în vederea actualizării documentației pentru aprobarea Codului controlului intern (OSGG 600/2018) și standardizarea în managementul calității (ISO:9001,etc);

 • raport audit organizațional și analiză de risc pentru compartimente sau pentru întreg sistemul organizațional; 
 • servicii de gestionare a crizelor și riscurilor (analiză-diagnostic, reorganizare, rentabilizare, reputație și medierea conflictelor);
 • strategii, proceduri, regulamente și practici decizionale pentru îmbunătățirea și automatizarea proceselor de lucru – practicilor decizionale cu privire la: dezvoltarea sustenabilă, administrarea patrimoniului, urbanism și amenajarea teritoriului, evidență cadastrală și registru agricol, zonificare fiscală, manuale de instruire sau politici contabile,  valorificarea activelor prin închiriere, concesionare, folosință gratuită, etc;
 • studii de oportunitate  sau fundamentare pentru suport decizional: analiză cost-beneficiu, centre de cost sau profit, studii de piață, etc;
 • managementul investițiilor expertize tehnice și/sau extrajudiciare privind situațiile de lucrări sau determinarea stadiului fizic de execuție al investițiilor; Studii topografice și documentații tehnice SF, PT sau DALI pentru investiții;
 • servicii conexe auditului (ISRS) 4400 Angajamente pentru realizarea Procedurilor Agreate  privind Informaţiile Financiare; Colectarea, analiza și evaluarea informațiilor conform temei propuse.
 • cursuri de perfecționare și formare continuă – prin metode de predare inovative – sală de curs sau online;
 • Administrarea și gestionarea activelor din entitățile publice;
 • Evidența cadastrală de tip GIS, în vederea actualizării și sistematizării domeniului public și privat și amenajarea teritoriului;
 • Strategii, proceduri de lucru și practici decizionale în entitățile publice;
 • Dezvoltarea sustenabilă a comunităților;
 • Comunicarea și relaționarea în entitățile publice.
raport audit organizațional și analiză de risc

CONTACT RAPID


  ADRESA NOASTRA

  Str. Nuvelei nr. 52, Sector 1, București